:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อม
 
 
 
รายละเอียด : การตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร สาขาวิชาเทคโนโลยีแม่พิมพ์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม และสาขาวิชาเทคโนโลยียานยนต์ วิทยาลัยเทคนิคประจวบคีรีขันธ์ ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ระหว่างวันที่ 21-22 มกราคม 2562 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และวิทยาลัยที่รับการประเมินศักยภาพความพร้อม
 
ลงวันที่ : 21 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562