:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อม
 
 
 
รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันอาชีวศึกษา เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
 
ลงวันที่ : 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562