:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
 
 
รายละเอียด : โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย และนายอำพร ทองนุช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
 
ลงวันที่ : 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561