:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลียีหรือสายปฏิบัติการ โดย คุณสัมพันธ์ พงษ์พรรณากูล เป็นประธาน เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
ลงวันที่ : 03 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561