:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
 
 
รายละเอียด : โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย และนายอำพร ทองนุช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
 
ลงวันที่ : 02 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561