:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
 
 
 
รายละเอียด : โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย และนายอำพร ทองนุช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
 
ลงวันที่ : 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561