:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 
 
 
รายละเอียด : โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 นำโดย ดร.ศรายุทธ ทองอุทัย และนายอำพร ทองนุช รองผู้อำนวยการสถาบันฯ เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 
ลงวันที่ : 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561