:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ
 
 
 
รายละเอียด : ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ แสดงมุทิตากับผู้เกษียณอายุราชการ ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 ณ อาคารอำนวยการสถาบัน
 
ลงวันที่ : 25 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561