:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง
 
 
 
รายละเอียด : การประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา กลุ่มภาคกลาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (กรอ.อศ.) ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
ลงวันที่ : 14 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561