:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดแนวทางการพัฒนาครูและคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561
 
 
 
รายละเอียด : การประชุมคณะกรรมการเฉพาะกิจกำหนดแนวทางการพัฒนาครูและคณาจารย์ในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ ห้องนนทรี อาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
ลงวันที่ : 13 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561