:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียน
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครู คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษา ด้านสมรรถนะภาษาอังกฤษและภาษาอาเซียนด้วยโปรแกรม (Eco Vocational English) เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 
ลงวันที่ : 01 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561