:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (อ.กรอ.อศ.กลุ่มหอการค้าภาคกลาง)
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ ประจำปีงบประมาณ 2561 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 (อ.กรอ.อศ.กลุ่มหอการค้าภาคกลาง) ระหว่างวันที่ 17-19 สิงหาคม 2561 ณ ผึ้ง-หวาน รีสอร์ท แอนด์ สปา อ.เมือง จ.กาญจนบุรี โดยมี ว่าที่ รอ.จิตร์ ศิรธรานนท์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทยและประธานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคกลาง เป็นประธานในพิธีเปิด
 
ลงวันที่ : 17 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561