:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : เยี่ยมชมและประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
 
 
 
รายละเอียด : นายกสภาสถาบันฯ กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และคณะ เยี่ยมชมและร่วมโครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และข้อจำกัดในการดำเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เขตบ้านบ่อ และร่วมประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมกับผู้บริหารวิทยาลัย ณวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร เขตเมือง เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2561
 
ลงวันที่ : 02 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561