:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
 
 
รายละเอียด : การดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2561 ณ คุ้มพญาซอรีสอร์ท จังหวัดสมุทรสงคราม
 
ลงวันที่ : 01 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561