:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร
 
 
 
รายละเอียด : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมนนทรี อาคารอำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
ลงวันที่ : 26 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561