:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
 
 
 
รายละเอียด : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หวังวางแผนผลิตผู้เรียนสายอาชีพในปี 2021 ตอบโจทย์ประเทศในอนาคต เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี
 
ลงวันที่ : 19 เดือน กรกฏาคม พ.ศ. 2561