:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาครูด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
 
 
 
รายละเอียด : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการพัฒนาครูด้านการสร้างงานวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ระหว่างวันที่ 23-24 เมษายน 2561 ณ โรงแรม ดี วารี ดีว่า นาน่า แก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
 
ลงวันที่ : 23 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561