:: INFORMATION (ข่าวประชาสัมพันธ์) ข่าวทั้งหมด
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์ : โครงการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรมระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
 
 
 
รายละเอียด : โครงการพัฒนาหลักสูตรหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ระหว่างวันที่ 2-4 เมษายน 2561 ณ ห้องเฟื่องฟ้า ชั้น3 อาคารอำนวยการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
 
ลงวันที่ : 02 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561