ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : งานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
  ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะอนุกรรมการร่วมภาครั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา (รอบที่ 6)
  การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนา หลักสูตรการผลิตสื่อต้นแบบ (Prototype) โดยใช้เครื่อง 3D Printer
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนาภายใต้..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครู-อาจารย์ ให้ได้รับการพัฒน..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเชิญ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในพีธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปร..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนา
  โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนา ภายใต้สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมวิพากษ์ระเบียบวิธีการปฎิบัติการในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  การประชุมวิพากษ์ระเบียบวิธีการปฎิบัติการในการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติก..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง RUN FOR CHILD ครั้งที่ 2
  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันฯคณะผู้บริหารและบุคลากรของสถาบันฯ เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งเพื่อน้อง..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ)
  โครงการเตรียมความพร้อมกำลังคนอาชีวศึกษาให้ได้รับการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพและเข้าสู่ตลาดแรงงาน (ปฐมนิเทศ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2562
  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 การดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำข้อมูลหลักสูตรระดับอุดมศึกษา (CH..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งมอบทรัพย์สินราชการ
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งมอบทรัพย์สินราชการ เมื่อวันที่ 19..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
  พิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ เมื่อวันที ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัย การประชุมวิชาการและนวัตกรรม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดประชุมผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจบทความวิจัย การประชุมวิชาการและ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่น้ำราชบุรี (แม่กลอง)
  คณะผู้บริหารและบุคลกรสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ แม่..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 4/62
  รศ.ดร.วิโรจ อิ่มพิทักษ์ นายกสภาสถาบันฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์
  นายกสภาสถาบันการอาชีวศึกษาอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ผู้อำนวยการสถาบัน คณรกรรมการสภาสถาบันฯ และผู้บริหารวิท..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2
  การประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต สถาบันการอาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 2..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบัน ด้านวิชาการ ครั้งที่1/2562
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านวิชาการ ครั้งที่1/2562 เมื่อวันที่ 25 มีนา..
  more ..
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 »