ค้นหาข่าว พิมพ์คำค้นหา
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : เยี่ยมชมและประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  นายกสภาสถาบันฯ กรรมการสภาสถาบันฯ ผู้บริหารสถาบัน ผู้บริหารวิทยาลัย และคณะ เยี่ยมชมและร่วมโครงการประช..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5
  การดำเนินโครงการปรับปรุงหลักสูตรระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาค..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร
  การประชุมคณะอนุกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการ และบุคลากร เมื่อว..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายพยาบาล พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
  ประชุมการเตรียมความพร้อมของคณะทำงานฝ่ายพยาบาล พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมบัณฑิตการรับพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา
  ประชุมคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา หวังวางแผนผลิตผู้เรียนสายอาช..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต พ.ศ. 2561
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักส..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการจัดทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดทวิภาคีร่วมกับสถานประกอ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 7/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาการจัดทำหลักสูตรอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคเทคโนโลยีหรือสายป..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561
  โครงการเตรียมความพร้อมและพัฒนาตนเองเพื่อการเรียนรู้และการประกอบอาชีพ (ปฐมนิเทศ) หลักสูตรเทคโนโลยีบัณ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การดำเนินโครงการหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ระยะที่ 2)
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการหลักสูตรหุ่นยนต์อุตสาหกรรม (ระยะที่ 2) ประชุมเชิงปฏิบัติกา..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 6/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารวิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ ครั้งที..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และข้อจำกัดในการดำเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 2
  โครงการประชุมชี้แจงแนวนโยบาย ยุทธศาสตร์ จุดเน้น และข้อจำกัดในการดำเนินการของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกล..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1
  การประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 1-5 เมื่อวั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : ต้อนรับท่านผู้อำนวยการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรสงคราม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 และคณะครูวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม ต้อนรับท่านผู้อำนวยการศึกษาธิการจังห..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งมอบทรัพย์สินราชการ
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบการส่งมอบทรัพย์สินราชการ เมื่อวันที่ 23 พฤษภา..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินการจัดการประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อม หลักสู..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ 1 สถาบันอาชีวศึกษาภาคกลาง
  การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการประชุมวิชาการ ด้านนวัตกรรม และเทคโนโลยีอาชีวศึกษาระดับชาติ ครั้งที่ ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ครั้งที่ 5/2561
  การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 พร้อมด้วยผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสถาบันฯ ครั้งท..
  more ..
Page : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 »