TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
:: factory
แบบคำร้อง

 

ท.01 แบบคำร้องทั่วไป

   
ท.02 แบบคำร้องขอผ่อนผันการชำระเงิน    
ท.03 แบบคำร้องขอลงทะเบียนชำระค่าลงทะเบียนล่าช้า    
ท.04 แบบคำร้องขอลาพักการศึกษา รักษาสภาพ และขอกลับเข้าศึกษา    
ท.05 แบบคำร้องขอเพิ่ม ถอนวิชาเรียน    
ท.06 แบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษา    
ท.07 แบบคำร้องขอขึ้นทะเบียนบัณฑิต    
ท.08 แบบคำร้องขอเอกสารการศึกษา    
ท.09 แบบคำร้องขอโอนผลการศึกษา    
ท.10 แบบคำร้องขอเทียบโอนผลการศึกษา    
ท.11 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนแทนรายวิชาที่มีค่าระดับคะแนน 0    
ท.12 แบบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนซ้ำ (Regrade)    
ท.13 แบบคำร้องขอแก้ระดับคะแนนไม่สมบูรณ์ (ม.ส.)    
ท.14 แบบคำร้องขออนุญาตสอบนอกตาราง    
ท.16 แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นนักศึกษา    
       
       

 

 
 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th