TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
ความก้าวหน้า

กิจกรรมการดำเนินงานการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา
มกราคม ๒๕๕๒-กันยายน ๒๕๕๔
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ชุดปัจจุบัน (ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ ประธาน) ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา แบบกลุ่มจังหวัด (Area Based) ในการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาและยกระดับกำลังแรงงาน เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาของกลุ่มจังหวัดยุทธศาสตร์จังหวัด และระดับประเทศ
๑ ตุลาคม ๕๔
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความพร้อมและศักยภาพของสถานศึกษาอาชีวศึกษาในสังกัด ตามประกาศ กอศ. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การรวมและการแยกสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๙ ก.ย. ๕๔
๑๙ ตุลาคม ๕๔
การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๔ มีมติยืนยันมติ กอศ. เดิมที่เห็นชอบเรื่องการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด หรือ Area Based จำนวน ๑๘ กลุ่มจังหวัดและกรุงเทพมหานคร ๑ แห่ง รวม ๑๙ กลุ่ม สำหรับสถานศึกษาประเภทอาชีวศึกษาเกษตร ๔๗ แห่ง ให้รวมจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรภาคละ ๑ สถาบัน รวม ๔ สถาบัน และมอบ สอศ. ไปดำเนินการรวบรวมข้อมูลสถานศึกษาเพื่อประเมินตามหลักเกณฑ์ฯ กอศ. ต่อไป
๒๕ ตุลาคม ๕๔
กอศ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินความพร้อมในการจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา (คำสั่ง กอศ. ที่ ๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๕๔) ตามที่ สอศ. ได้ทำการสรุปสถานศึกษาที่มีศักยภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด จำนวน ๓ กลุ่มคือ ๑ สถานศึกษาที่เป็นที่ตั้งสถาบัน ๒ สถานศึกษาเครือข่ายสถาบัน และ ๓ สถานศึกษาสมทบ เป็นสถานศึกษาที่ขึ้นตรงต่อ สอศ. รวมเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน จำนวน ๑๕๖ สถานศึกษา และมอบให้สถาบันทั้ง ๑๙ สถาบัน จัดทำเอกสารข้อมูลประกอบการประเมินตามเกณฑ์ของ กอศ.
๘, ๑๑ พฤศจิกายน ๕๔
คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจฯ ทำการประเมินความพร้อมของสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน ตามหลักเกณฑ์ฯ เมื่อวันที่ ๘ และ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทั้ง ๑๙ สถาบัน
๑๖ พฤศจิกายน ๕๔
การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑๒/๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๑๕๖ สถานศึกษา เพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด จำนวน ๑๙ สถาบัน และมอบให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายฯ ยกร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ.... เสนอ กอศ. ในการประชุมครั้งต่อไป
๗ ธันวาคม ๕๔
การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑๓/๒๕๕๔ มีมติเห็นชอบร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา มอบสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเสนอร่างกฎกระทรวงต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีต่อไป
๔ มกราคม ๕๕
รมว.ศธ. (นายวรวัจน์ เอื้ออภิญญกุล) มอบให้ สอศ. และ กอศ. พิจารณาเพิ่มเติมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรในสถาบันการอาชีวศึกษาแบบกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถบูรณาการจัดการเรียนการสอนและฝึกอบรมวิชาชีพได้ครอบคลุมกลุ่มอาชีพ ดังนั้น สอศ. จึงเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตรที่เข้าร่วมในสถาบันฯ อีกครั้งหนึ่ง ได้แก่ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑ และ ๒ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๓ และสถาบันการอาชีวศึกษาภาคใต้ ๓ รวม ๔ สถาบัน ที่มีสถานศึกษาอาชีวศึกษาเกษตร ๕ แห่งเข้าร่วม ได้แก่ วษท. เชียงใหม่, วษท.แพร่, วษท.พะเยา, วษท. ฉะเชิงเทรา, วป.ปัตตานี
๙ มกราคม ๕๕
อนุกรรมการเฉพาะกิจประเมินฯ ของ กอศ. ทำการประเมินสถาบันการอาชีวศึกษาใหม่ ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและสรุปผลการประเมินเสนอ กอศ. ต่อไป
๑๑ มกราคม ๕๕
การประชุม กอศ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๕ มีมติเห็นชอบผลการประเมินฯ ของคณะอนุกรรมการฯ และมอบให้ สอศ.ปรับปรุงร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ....ทั้ง ๑๙ สถาบัน รวม ๑๖๑ สถานศึกษา เสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและคณะรัฐมนตรีต่อไป
๑๕ มกราคม ๕๕
การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๕ ที่จังหวัดเชียงใหม่ คณะรัฐมนตรีมีมติรับหลักการร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ...และมอบสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาต่อไป
๒๙ มีนาคม ๕๕
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เชิญ สอศ. และ กอศ. ร่วมพิจารณาตรวจร่างกฎกระทรวงฯ ก่อนนำเสนอ ครม.
๒๔ เมษายน ๕๕
รมว.ศธ. (ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช) ลงนามในหนังสือถึงเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันร่างกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ...เพื่อเสนอ ครม.
๘ พฤษภาคม ๕๕
ครม.พิจารณาอนุมัติกฎกระทรวงการรวมสถานศึกษาอาชีวศึกษาเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๕ พร้อมกฎกระทรวงการกำหนดหลักเกณฑ์ คุณสมบัติ กรรมการสภาสถาบัน พ.ศ.... และกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการในสถาบัน พ.ศ....ทั้งสองฉบับอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๖ มิถุนายน ๕๕
สอศ. แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อช่วยบริหารจัดการสถาบันการอาชีวศึกษาและพิจารณากำหนดที่ตั้งสำนักงานชั่วคราวสถาบันการอาชีวศึกษา ๑๙ สถาบัน คำสั่งที่ ๑๑๙๐/๒๕๕๕ ลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงของ สอศ. และ กอศ.
๒๗ มิถุนายน ๕๕
สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีนำกฎกระทรวงฯ ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๒๙ ตอนที่ ๕๖ ก หน้า ๑๘ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดังนั้นสถานศึกษาอาชีวศึกษา ๑๖๑ แห่งก็จะปรับเปลี่ยนบทบาทไปสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา แต่ในระหว่างที่ยังไม่มีกฎ ระเบียบบังคับใช้ พ.ร.บ.การอาชีวศึกษาฯ มาตรา ๖๒ ให้ใช้กฎ ระเบียบเดิมที่เคยมีอยู่โดยอนุโลม
๑๙ กรกฎาคม ๕๕
สอศ. มีคำสั่งที่ ๑๓๓๓/๒๕๕๕ เรื่อง มอบหมายผู้ทำหน้าที่ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาและจัดตั้งสำนักงานสถาบันการอาชีวศึกษาชั่วคราว ทั้ง ๑๙ สถาบัน ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕
๖-๘ สิงหาคม ๕๕
ศูนย์ประสานงานสถาบันการอาชีวศึกษา ร่วมกับสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา จัดประชุมผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาชั่วคราวและคณะผู้บริหาร จัดประชุมโครงการ โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารการเปลี่ยนแปลงและการเตรียมความพร้อมเข้าสู่การเป็นสถาบันการอาชีวศึกษา วันที่ ๖-๘ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพ
๒๗ กรกฎาคม ๒๒ สิงหาคม ๕๕
สอศ. และ กอศ. ร่วมชี้แจงร่างกฎกระทรวง ๒ ฉบับ กับสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาในการพิจารณาร่างกฎกระทรวงทั้งสองฉบับ
๒๘ สิงหาคม ๕๕
สอศ.มีคำสั่งที่ ๑๖๔๘/๒๕๕๕ เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้ผู้ทำหน้าที่ ผอ.สถาบันฯ ปฏิบัติราชการแทน
๒๕ กันยายน ๕๕
ครม.พิจารณาเห็นชอบกฎกระทรวง ๒ ฉบับ (กรุณาติดตามข่าวการประชุม ครม. ด้วย)

 
 
 รศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th