TH EN  
 


  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
       
       
:: สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 (Vocational Education Institute Center 5)
 
 
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ คำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วม กัน และเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามภาคการผลิต การพาณิชย์และบริการ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการดังนี้
๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒. การตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
๓. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ
๔. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน

   
   
Information
การประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดการประชุมเพื่อพิจารณาทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลียีหรือสายปฏ..
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอน ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ..
แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
 
Information
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยอาชีพวังไกลกังวล
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 ณ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรสาคร
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการสัมมาทิฐิครูผู้สอนระดับปริญญาตรี ครั้งที่ 3 โดย ดร.ศรายุทธ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : แนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ วิทยาลัยเทคนิคเพชรบุรี
  โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและแนะแนวการศึกษาวิชาชีพ เพื่อแนะแนวการศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีของสถาบั..
  more ..
ข่าวทั้งหมด
Information
     
:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)   เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : VEI5-61004
วันที่ 08 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561 : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2561..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-61003
วันที่ 27 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ปฏิบัติงานด้านธุรการ..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-61002
วันที่ 19 เดือน เมษายน พ.ศ. 2561 : เกณฑ์การส่งผลงานการเสนอผลงานวิจัย ครั้งที่ 1..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-61001
วันที่ 23 เดือน มกราคม พ.ศ. 2561 : ใบสมัครระดับปริญญาตรี..
Download..
 
ข่าวในพระราชสำนัก วันที่ 4 สิงหาคม 2560 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร สถาบันการอาชีวศึกษา

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 MOU ร่วมกับสถานประกอบการ

วีดีทัศน์ ภาพมุมสูงสถานศึกษาในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 (V.2)

เดินหน้าประเทศไทย ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาไทย 20 ปี

ผลงานรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน

:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th