TH EN  
 


  • Picture 1
       
       
:: สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 (Vocational Education Institute Center 5)
 
 
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ คำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วม กัน และเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามภาคการผลิต การพาณิชย์และบริการ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการดังนี้
๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒. การตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
๓. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ
๔. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน

   
   
Information
ประชุมพิจารณา (ร่าง) ว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาระดับปริญญาตรี (หมวด 3 การประเมินผลการศึกษา)
การประชุมพิจารณา (ร่าง) การปรับปรุงระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดการศึกษาและการประเมินผลการศึ..
งานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษา (อ.กรอ.อศ.)
ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมงานลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ กับคณะอนุกรรมการร่วมภาครั..
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี ของสถาบันการอาชีวศึกษา (รอบที่ 6)
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริ..
โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครู-อาจารย์ ให้ได้รับการพัฒน..
พิธีเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเชิญ..
การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในพีธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปร..
 
Information
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนา หลักสูตรการผลิตสื่อต้นแบบ (Prototype) โดยใช้เครื่อง 3D Printer
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ดำเนินโครงการฝึกอบรมหลักสูตรที่สถาบันคุรุพัฒนารับรองของหน่วยพัฒนาภายใต้..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ ดำเนินโครงการพัฒนาครูฝึกในสถานประกอบการ และครู-อาจารย์ ให้ได้รับการพัฒน..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีเชิญพานพุ่มถวายราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล
  นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีเชิญ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา
  การเตรียมความพร้อมให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ในพีธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ปร..
  more ..
ข่าวทั้งหมด
Information
     
:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)   เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : VEI5-620004
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 : คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620003
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620002
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 : ประกาศผลการประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620001
วันที่ 07 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 : คำประกาศเจตนารมณ์สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา..
Download..
 
ก่อกำเนิดเกิดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

vdo แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เดินภาพมุมสูงวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ผลงานรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th