TH EN  
 


  • Picture 1
  • Picture 2
  • Picture 3
       
       
:: สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5 (Vocational Education Institute Center 5)
 
 
    สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง ๕ คำนึงถึงการประสานความร่วมมือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการใช้ทรัพยากรร่วม กัน และเพื่อจัดตั้งสถาบันการอาชีวศึกษาให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนากำลังคน เพื่อสนับสนุนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตามภาคการผลิต การพาณิชย์และบริการ โดยมีหลักการสำคัญ ๕ ประการดังนี้
๑. ความเป็นเลิศในการจัดการอาชีวศึกษาและการฝึกอบรมวิชาชีพ
๒. การตอบสนองความต้องการกำลังคนในการพัฒนาประเทศ
๓. ประสิทธิภาพและเอกภาพการบริหารจัดการ
๔. การระดมทรัพยากรและความร่วมมือจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน และชุมชน ซึ่งนำไปสู่ความสามารถในการพึ่งพาตนเอง
๕. การประกันคุณภาพและการกำกับมาตรฐาน

   
   
Information
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลักสูตรและประเมินความพร้อมหลักสูตร
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 ร่วมกับสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ จัดประชุมสรุปผลการตรวจสอบหลั..
ประชุมคณะกรรมการดำเนินการผลิตสื่อวีดีทัศน์
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการประสานความร่วมมือการผลิตสื่อวีดีทัศน์ในการจ..
การประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันฯ ครั้งที่ 9/2562
นายเอก แก้วชูเสน กรรมการสภาสถาบัน ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสภาสถาบันการอาชีวศึกษาภ..
พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดย นาย สมศักดิ์ บุญโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายนิรันด..
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (รอบที่ 9)
การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริ..
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง..
 
Information
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : พิธีบวงสรวงตั้งศาลพระภูมิและศาลเจ้าที่ภายในวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดย นาย สมศักดิ์ บุญโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ และนายนิรันด..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : งานเกษียณอายุราชการประจำปี พ.ศ.2562 ของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม
  สถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5 โดย นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสถาบันฯ กล่าวอวยพรและ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตร (รอบที่ 9)
  การประชุมสรุปผลการตรวจสอบรายละเอียดของหลักสูตรและตรวจประเมินศักยภาพความพร้อมในการจัดการศึกษาระดับปริ..
  more ..
 
  โดย : admin
หัวข้อข่าว : โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
  โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง..
  more ..
ข่าวทั้งหมด
Information
     
:: Document Download (เอกสารดาวน์โหลด)   เอกสารทั้งหมด
เอกสารดาวน์โหลด
เลขที่เอกสาร : ivecr5-620005
วันที่ 20 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562 : กำหนดการลงทะเบียนเรียนระดับปริญญาตรี ประจำภาคการศึกษาที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620004
วันที่ 24 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 : คู่มือนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620003
วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 : ปฏิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา2562..
Download..
เลขที่เอกสาร : VEI5-620002
วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2562 : ประกาศผลการประชุมวิชาการและนวัตกรรม เทคโนโลยีบัณฑิต อาชีวศึกษา ระดับชาติ ครั้งที่ 2..
Download..
 
ก่อกำเนิดเกิดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

vdo แนะนำสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

เดินภาพมุมสูงวิทยาลัยในสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาภาคกลาง 5

ผลงานรถบดนาเกลือพลังงานแสงอาทิตย์ ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีรศ. ดร. วิโรจ อิ่มพิทักษ์
นายกสภาสถาบัน

เว็บไซต์นายกสภาสถาบัน คนที่ 1นายสมศักดิ์ บุญโพธิ์
ผู้อำนวยการ สถาบัน:: วิทยาลัยในสังกัดสถาบันฯ
:: รวมภาพกิจกรรม Facebook
 
สงวนลิขสิทธิ์ © 2013 สถาบันการอาชีวศึกษา ภาคกลาง 5
เลขที่ 89 ม. 12 ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000 โทร. 034-711811 แฟกซ์ 034-711811 samutsougkhram04@vec.mail.go.th